ಫಾರ್ಮಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಫಾರ್ಮಸಿ ಟೆಕ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ 6 ಫಾರ್ಮಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ pharma ಷಧಾಲಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.